Busca i marca l’intrús en aquestes famílies lèxiques.