Classifica les oracions següents segons l’esquema que segueixen.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]