Classifica aquestes oracions segons el tipus de predicat.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F