Classifica els préstecs següents segons la llengua de procedència.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F