Classifica les paraules següents segons siguen agudes, planes o esdrúixoles.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL3]]
[[RCELL4]]
[[RCELL5]]