Relaciona cada paraula pertanyent a la poesia trobadoresca amb la definició que li correspon.