Classifica les oracions següents segons la forma dels pronoms que contenen.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]