Relaciona cada pronom feble amb la forma verbal que li correspondria per les seues característiques (apostrofació, forma...).