Relaciona cada grup de pronoms febles i verb amb la combinació adient.