Relaciona cada exemple amb la regla d’apostrofació que representa.