Completa les oracions següents amb la forma del pronom feble que corresponga.