Classifica els antropònims següents segons el significat del mot de procedència.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]