Classifica aquests gentilicis en la columna corresponent.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]