Classifica les formes verbals següents en el grup que els corresponga.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]