Classifica aquestes paraules segons continguen el so de s sorda /s/ o el de la s sonora /z/.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL3]]
[[RCELL4]]
[[RCELL5]]