Classifica els següents noms habilitats segons la categoria d’origen.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]