Troba en la sopa de lletres cinc paraules que acaben en el sufix -ejar.