Classifica aquestes expressions segons siguen d’un registre formal o d’un registre col•loquial.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL3]]
[[RCELL4]]
[[RCELL5]]