Classifica els següents noms compostos segons la combinació de categories gramaticals.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]