Relaciona cada tipus d’oració coordinada amb el nexe que utilitza.