Marca els nexes subordinants de les següents oracions.