Classifica els vulgarismes segons el fenomen lingüístic que haja motivat la formació.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F