Classifica aquestes oracions subordinades substantives segons el tipus de nexe.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]