Completa amb el signe de puntuació que més convinga en cada cas.