Marca els nexes de les següents oracions adjectives.