Marca les proposicions adverbials en aquestes oracions.