Classifica les següents oracions segons la proposició siga de lloc, de temps o de manera.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL3]]
[[RCELL4]]
[[RCELL5]]