Marca les proposicions subordinades adverbials de les oracions següents.