Classifica aquestes oracions segons tinguen una proposició adverbial quantitativa o una proposició adverbial circumstancial.
Caption A
Caption B
Caption C
[[RCELL2]]
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL3]]
[[RCELL4]]
[[RCELL5]]