Classifica els exemples següents de les cometes segons l’ús que representen.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]